Algemene Voorwaarden Global Horse Travel

  1. Algemeen

Onze services en diensten vinden plaats onder toepasselijkheid van het FAVV en daarop aanvullend de Algemene vervoercondities. Grensoverschrijdend wegvervoer geschied volgens het CMR verdrag. Alle geschillen die voortkomen of samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Op al onze overeenkomsten, diensten en services is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Aangevuld door onze algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons worden overeengekomen. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, zover niet in strijd met de door Global Horse Travel gestelde voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden te allentijde voorrang hebben. Global Horse Travel kan ten alle tijden haar voorwaarden wijzigen en/of aanpassen mits dit in overeenstemming is met het toepasselijk recht. De Algemene voorwaarden zijn ten aller tijden inzichtelijk op onze website en zullen bij het sluiten van overeenkomst ter hand gesteld worden.

 

  1. Acceptatie en uitvoering van de dienstverlening

Voor uitvoering van de gevraagde diensten en services worden door Global Horse Travel enkel gegevens opgevraagd. Wanneer er bijzonderheden zijn met het paard(en) die eventueel gevolgen hebben voor het welzijn van het paard of de veiligheid van medewerkers van Global Horse Travel is men verplicht om dit voorafgaande aan het transport schriftelijk te melden. Ernstige schade, veroorzaakt door een paard is voor rekening van de opdrachtgever/eigenaar. Global Horse Travel kan ten allen tijde een transport weigeren zonder opgaaf van rede. Global Horse Travel is gemachtigd naar eigen inzicht kosten in rekening te brengen indien noodzakelijk voor het welzijn van het paard zoals extra stalling, kilometers en dierenarts. Hieronder vallen ook extra wachttijd van de chauffeurs bij het bijvoorbeeld niet willen laden van een paard of het niet op orde hebben van de documenten. Hiervoor word vanaf 30minuten €35,-extra per chauffeur per 30minuten in rekening gebracht.

 

  1. Annulering

Een boeking / opdrachtbevestiging is bindend, er wordt een vrachtwagen gereserveerd die niet op korte termijn anders kan worden opgevuld. Dit is ook het geval als blijkt dat een paard niet geladen kan worden door onder andere gebrek aan geldige gezondheidspapieren, (geregistreerd)paspoort of als het paard zich niet laat laden en de veiligheid van paard en/of personeel hierdoor in het in gevaar komt. Wanneer een opdracht binnen 3 dagen voorafgaande hieraan wordt geannuleerd dient toch het gehele factuurbedrag te worden voldaan.

 

  1. Betaling

De factuur dient binnen de op de factuur gestelde termijn of indien overeen gekomen uiterlijk bij aanvang van de opdracht te zijn voldaan. Ook kan de opdrachtgever een eenmalige machtiging afgeven teneinde het factuurbedrag door ons automatisch te laten    afschrijven. Bij stornering zal €10,-extra in rekening worden gebracht. Voor intracommunautaire betalingen dient de opdrachtgever bij opdracht direct een geldig BTW nummer te  vertrekken met tenaamstelling. Voordat het BTW tarief op 0%  gesteld zal worden zal een BTW validatie worden aangevraagd. Dit is uitsluitend van toepassing voor opdrachtgevers buiten België en   binnen de EU. Indien het betalingstermijn wordt overschreden mag er 5% rente per maand gerekend worden over het openstaande bedrag.

 

  1. Aansprakelijkheid

Conform Artikel 11 sub G van de Algemene vervoercondities en Artikel 17 lid 4 sub F van het CMR verdrag worden paarden vervoerd en verzorgd op risico van de klant/opdrachtgever. Global Horse Travel kan daarom ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel dat wordt opgelopen voor, tijdens of na transport en tijdens het laden en/of lossen. Global Horse Travel vervoert onder Algemene vervoercondities en het CMR verdrag, dit houd onder andere in dat er slechts een geringe dekking is bij ongeval of calamiteiten. Het is mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Indien u wenst kunnen wij u hiervoor een offerte doen toekomen. Wij brengen deze polis onder bij een verzekeraar, gespecialiseerd in het verzekeren van paarden. In geval van overmacht aan onze zijde kunnen wij besluiten om onze verplichtingen op te schorten of tijd/datum te wijzigen. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.